ESL Tutoring

Students with English as their second language can get personalized tutoring to better understand the questions being asked in the state exams. The state offers the exams in Spanish, Vietnamese and Korean. We only speak english at this school so all students must be able to read and write English. Students will have individualized tutoring with the instructor for about an hour before or after each class to review English terminology and words that may not be recognized.

 

ESL Tutoring is $750 added to the course cost. 

 

Students must study to learn the information or taking the course will be a waste of money. This tutoring only works if the student studies at home at least 10-20 hours per week.  ESL Tutoring students that study less than 10 hours per week will typically not finish the course and fail (with no refunds) from not completing the course by the deadline. Consider a workshop if you just want to learn a skill.

 

Please contact the instructor by text or email to ask about an appointment to pay and enroll with this add on. 

Los estudiantes con inglés como segundo idioma pueden recibir tutoría personalizada para comprender mejor las preguntas que se hacen en los exámenes estatales. El estado ofrece los exámenes en español, vietnamita y coreano. Solo hablamos inglés en esta escuela, por lo que todos los estudiantes deben poder leer y escribir inglés. Los estudiantes recibirán tutorías individualizadas con el instructor durante aproximadamente una hora antes o después de cada clase para revisar la terminología en inglés y las palabras que pueden no ser reconocidas. La tutoría de ESL cuesta $ 750 adicionales al costo del curso.

Los estudiantes deben estudiar para aprender la información o tomar el curso será una pérdida de dinero. Esta tutoría solo funciona si el estudiante estudia en casa al menos 10-20 horas por semana. Los estudiantes de ESL Tutoring que estudian menos de 10 horas por semana generalmente no terminarán el curso y no recibirán reembolso.

Comuníquese con el instructor por mensaje de texto o correo electrónico para solicitar una cita para pagar e inscribirse con este complemento.

 

Học sinh cần dịch thuật tiếng Việt nên tìm hiểu các trường học ở các khu vực Richmond, Bắc Va và Va Beach với các giảng viên nói tiếng Việt. Chúng tôi không nói tiếng Việt nhưng chúng tôi có thể giúp bạn thông tin liên lạc nếu bạn cần trợ giúp tìm trường với giáo viên hướng dẫn tiếng Việt.

hagsaengdeul-eun yeong-eolo malhago ilg-eul su iss-eoyahabnida. biyong-eun koseu biyong-e $ 750ga chugadoebnida. jibulhaleo osibsio. hyeongeum jibul-eun chong biyong-ui 5 % hal-indoebnida. hagsaengdeul-eun jeongboleul baeugi wihae gongbuhaeyahageona gwajeong-eul suganghaneun geos-eun don nangbiibnida. i gaeinjidoneun hagsaeng-i ilju-il-e choeso 10-20 sigan-eul gongbuhaneun gyeong-ueman jagdonghabnida. judang 10 sigan miman-eul gongbuhaneun ESL tyuteoling hagsaeng-eun ilbanjeog-eulo koseuleul machiji anhgo magam-ilkkaji koseuleul machiji moshamyeon (hwanbul-eobs-i) silpaehabnida.

Xuéshēng bìxū nénggòu shuō he dú yīngyǔ. Fèiyòng wèi kèchéng fèiyòng jiā shàng 750 měiyuán. Qǐng jìnlái fùkuǎn. Xiànjīn fùkuǎn kě jiéshěng zǒng fèiyòng de 5%. Xuéshēng bìxū xuéxí yǐ xuéxí xìnxī, fǒuzé cānjiā gāi kèchéng jiāng làngfèi jīnqián. Jǐn dàng xuéshēng měi zhōu zàijiā xuéxí zhìshǎo 10-20 xiǎoshí shí, cǐ fǔdǎo cái yǒuxiào. ESL měi zhōu xuéxí shǎo yú 10 gè xiǎoshí de xuéshēng tōngcháng bù huì wánchéng kèchéng, bìngqiě zài jiézhǐ rìqí zhīqián wèi wánchéng kèchéng huì shībài (bù tuì kuǎn).

In Class Course

Course at the School $750 extra

  • study at the school only
  • no online study at all
  • for those with no internet
  • lecture session per chapter
  • in school testing sessions
  • one on one attention 
  • 15-20 days at 3 hrs each
  • recommended to under 18
  • great for those needing a organized schedule to complete the course on time
  • sign up at the school for this ad on
Fill out my online form.
Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
State Licensed © Virginia Nail School in 12 Centre Court in Palmyra VA 22963. 434-305-9799